Excel,acess

14. 05. 2012 | † 13. 06. 2012 | kód autora: CiB

 1 Microsoft Excel je: tabulkový kalkulátor

2 Sešit vytvoøený v Excelu 2007 má standardní pøíponu:xlsx

3 Sešit vytvoøený v Excelu 2007 podporující makra má pøíponu: xlsm

4 Datový soubor Excelu nazýváme Sešit

5 Datový soubor Excelu se skládá z: listù

6 Pod pojmem seznam (tabulka) v Excelu chápeme:souvislou oblast bunìk, které se nedotýká žádná jiná buòka

7 Každou buòku na listu lze identifikovat Pomocí název sloupce a èíslo øádku

8 Následující odkaz: =$A$1 je:úplná absolutní adresa

9 Úplný absolutní odkaz se v buòce pøi kopírování nezmìní

10 Úplný relativní odkaz se v buòce pøi kopírování mìní se proporcionálnì

11 Relativní odkaz se v buòce pøi jejím pøesouvání nemìní se

12 Odkaz s absolutním øádkem vypadá následovnì:pøed øádkem (èíslo) musí být tzv. dolar (A$1)

13 Odkaz s absolutním sloupcem vypadá následovnì:pøed sloupcem (písmeno) musí být tzv. dolar ($A1)

14 Pokud vložíme pøed buòku s absolutním odkazem nový øádek absolutní odkaz se zmìní v závislosti na odkazové buòce

15 Absolutní èást odkazu na buòku je uvozena znakem: $

16 Makra Excelu se píší (zaznamenávají) v jazyce: visual basic

17 Mùžeme skrýt pouze jednu buòku v Excelu? ne

18 Zkopírujeme-li buòku s odkazem =$A1 o dva øádky dolù a jeden sloupec vpravo odkaz se zmìní na =$A3

19 Automatickou zmìnu formátu buòky v závislosti na její hodnotì docílíme pomocí pomocí podmínìného formátování

20 Oznaèíme-li jednu buòku uvnitø seznamu (tabulky) a klikneme-li na tlaèítko pro seøazení dat vzestupnì nebo sestupnì na kartì Data, pak

21 Chceme-li zobrazit skrytý øádek, musíme nejprve vybrat øádek nebo buòky nad i pod skrytým øádkem

22 Chceme-li ukotvit první dva øádky a první dva sloupce, musíme se nacházet v buòce C3

23 Ke grafickému zvýraznìní bunìk (pomocí šipek), na které se odkazuje vzorec v buòce, použijeme závislosti vzorcù

24 Rovnici "sin(x) + cos(y)", odpovídá v Excelu zápis: #NAME?

25 Mùžeme v Excelu provádìt výpoèty s maticemi? ano

26 Chceme-li vytiskount jen èást listu, pak musíme: nastavit oblast tisku

27 Mùžeme za pomocí Excelu vytvoøit 3-rozmìrnou tabulku? ano

28 Vložíme-li øádek dovnitø oblasti, na kterou se odkazuje nìjaký vzorec, pak se odkaz:upraví

29 Souhrny mùžeme provádìt pro sloupce obsahující:jakékoliv hodnoty

30 Chceme-li si pøipravit rùzné varianty hodnot pro buòky, použijeme: správce scénáøe

31 Ptøebujeme-li zpìtnì dopoèítat vstupní hodnotu ve vzorci, použijeme nástroj: hledání øešení

32 Funkce sdílení sešitu umožòuje souèasnou práci více lidí na jednom sešitu

33 Skryjeme-li sloupec s buòkou, na kterou se odkazuje jiná buòka, pak nic se nestane

34 Chceme-li zabránit zmìnì konkrétních bunìk v sešitu, pak zamknem listy

35 Mùže být následující odkaz "muj_seznam" platným odkazem?  ano pokud je definován použitý název

36 Mùžeme mìnit uspoøádání listù? ano pokud není list zamèen

37 Cyklický odkaze je odkaz, kdy odkazy v buòkách tvoøí kruh

38 Cyklický odkaz mùže být tvoøen nejménì nejménì 1 buòkou

39 Mùže být text v buòce zalomen do více øádkù? ano

40 Mùžeme v Excelu zpracovávat data, která nejsou pøímo uložena v daném sešitu? ano

41 Chceme-li se odkázat na hodnotu ve slouèených buòkách, musíme se odkazovat na: na levou horní

42 Zmìníme-li styl, zmìní se automaticky vzhled  vzhled bunìk, které používají sty...

....

43 Odstraníme-li buòku, která je souèástí nìjakého odkazu, pak se odkaz stane neplatným

44 Lze v Excelu vybrat nesouvislou oblast bunìk? kombinace klávesnice (Ctrl) a myši

45 Odstraníme-li z listu sloupec, pak poèet sloupcù se nezmìní

46 Chceme-li vytvoøit souhrny, data seznamu (tabulky) musí být setøídìná

47 Chceme-li spojit jeden èi více øetìzcù pomocí vzorce, použijeme operátor ano

48 Nacházíme-li se uvnitø seznamu (tabulky), pak na jeho záhlaví (první øádek) se dostaneme pomocí kláves: ctrl + šipka

51 Funkce SUMA patøí v Excelu mezi funkce: matematické

52 Pøièteme li k datu kladné celé èíslo, pak datum se zvìtší o požadovaný poèet bunìk

53 Svislé zarovnání v buòce se projeví pouze pokud výška buòky bude vìtší než text

54 Objeví-li se v buòce po zadání vzorce znaky ######, zamená to, že šíøka sloupce je malá

55 Vytváøíme-li v Excelu graf, mùžeme ho vložit na libovolný list v sešitu

56 Lze v Excelu vytvoøit souhrn na základì zmìn nìkolika sloupcù tabulky? ano postupným pøidáváním jednotlivých úrovní do souhrnu

57 Vytvoøené záhlaví a zápatí lze v Excelu 2007 zobrazit: v zobrazení rozložení stránky a v náhledu

58 V poli Název (vlevo od Øádku vzorcù) se zobrazuje: Pole názvu (oznaèení buòky)

59 Øádek vzorcù zobrazuje: náhled vzorce, textu

60 Chceme-li v tabulce oèíslovat øádky, aniž bychom museli vypisovat každé èíslo zvl᚝, použijeme vyplnìní pomocí øad

61 Co je to kontingenèní tabulka? tabulka umožòující podrobnìjší analýzu dat

62 Co jsou pole kontingenèní tabulky? Konkretní Data v souboru s kterými pracujeme

63 Kterým znakem zaèíná v Excelu vzorec? "="

64 Jakou akci je tøeba provést, pokud chcete obnovit graf po opravì dat listu zobrazených v grafu? žádnou graf bude aktualizován automaticky

65 Filtrace dat v seznamu (tabulce) slouží k  zobrazeni nebo skrytí dat podle nejakeho kriteria

66 Kritéria pro rozšíøený filtr se definují do bunìk listu, vedle seznamu (tabulky)

63 Microsoft Access je: databázový program

64 Microsoft Access je databáze:relaèní

65 Data jsou v Accessu uložena v tabulkách

66 Záznam v tabulce tvoøí: øádek tabulky

67 Pole v tabulce reprezentuje: výstupní informace z databáze

68 Relace je vztah mezi tabulkami

69 Chceme-li zobrazit související data s více tabulek, použijeme k tomu dotaz

70 Typem dotazu v Accessu není odpovídací

71 Datový typ pole urèuje typ dat, které lze do pole vkládat

72 Nový dotaz nelze vytváøet  ve formuláøovém zobrazení

73 Pole nebo skupinu polí jedineènì identifikujících záznam v tabulce nazýváme: primární klíè

74 Hodnoty v polích tvoøících primární klíè musí musí být jedineèné

75 Který z následujících datových typù nelze indexovat? objekt OLE

76 Referenèní integrita omezuje data v podøízené tabulce

77 Referenèní integritu lze zajistit pouze mezi poli musí mít stejný typ a stejnou velikost

78 Datová srutktura, která urychluje vyhledávání a øazení v tabulkách, se jmenuje: index

79 Název pole nesmí obsahovat znak !

80 Data nelze do tabulky pøidávat pomocí objektu sestava

81 Chceme-li do Accessu naèíst externí data, použijeme import

82 Pro zobrazení dat ze zdrojové tabulky nebo dotazu nelze na formuláøi použít: popisek

83 Lze na jednom formuláøi zobrazit data z více tabulek? ano

84 Chceme-li automatizovat nìkteré operace, použijeme k tomu: makro

85 Zajistíme-li referenèní integritu bez odstraòování souvisejících polí, pak nelze pøidat do podøízené tabulky, když neexistují v nadøízené

86 Mùžeme pomocí jednoho dotazu odstranit data z více tabulek najednou? ne

87 Tìlo sestavy se tiskne jednou pro každý záznam

88 Chceme-li zajistit jedineènost hodnot v urèitých polích, pak vytvoøíme index

89 Chceme-li omezit hodnoty, které mùžeme zapsat do pole, pak sestavíme ovìøovací pravidlo

90 Køížový dotaz je ekvivalentem kontingenèní tabulky v Excelu

91 Soubor databáze Access 2007 má pøíponu: accdb

92 Každá tabulka v Accessu mùže obsahovat maximálnì 1 primární klíè

93 Mùže být jedna tabulka souèástí více relací? ano

94 Mùže mít pole v tabulce v Accessu výchozí hodnotu? ano

95 Nezadáme-li hodnotu nìkterého pole v tabulce, pak bude obsahovat výchozí hodnotu, nebude-li specializována 0 (nula)

96 Lze ruènì mìnit hodnotu pole s datovým typem Automatické èíslo?  ne

97 Potøebujeme-li vytvoøit novou tabulku na základì dat z jiné tabulky, použijeme: vytváøecí dotaz

98 Podmínky uvádìné v dotazu na jednom øádku jsou spojeny logickým operátorem AND

99 Podmínky uvádìné v dotazu na rùzných øádcích jsou spojeny logickým operátorem  OR

100 Provede-li se nìkterý z akèních dotazù (Aktualizaèní, Vytváøecí at...


....), lze akci vrátit zpìt? Ne

101 Vytváøíme-li novou sestavu v Accessu, mùžeme zobrazovaná data seskupovat? ano

102 Je možné v rámci jednoho makra spouštìt makro jiné? ano

103 Data jsou v databázi Accessu uložena v tabulkách

104 Pro vkládání dat do tabulek v Accessu slouží: formuláø

105 Tisk dat uložených v tabulkách, popø. jejich zobrazení na obrazovku, lze v Accessu provést pomocí Tisk

1.        Microsoft Excel je:        tabulkový kalkulátor

2.        Sešit vytvoøený v Excelu má standardní pøíponu        xls.

3.        Datový soubor Excelu nazýváme        sešit

4.        Datový soubor Excelu se skládá z:        list

5.        Pod pojmem seznam v excelu chápeme        souvislost oblast bunìk, které se nedotýká žádná buòka

6.        Každou buòku na listu lze identifikovat        název sloupce a èíslo øádku

7.        Následující odkaz: =$A$1 je:        úplný absolutní adresa

8.        Absolutní odkaz se v buòce pøi kopírování        nezmìní se

9.        Relativní odkaz se v buòce pøi kopírování        mìní se

10.        Relativní odkaz se v buòce pøi jejím pøesouvání        nemìní se

11.        Odkaz s absolutním øádekm vypadá následovnì:        pøed øádkem (èíslo) musí být tzv. dolar (A1$1)

12.        Pokud vložíme pøed buòku s absolutním odkazem nový øádek        absolut. odkaz se zmìní v závislosti na odkazovévém buòce

13.        Absolutní èást odkazu na buòku je uvozena znakem:        $A1

14.        Styl odkazu R1C1 znamená, že se na buòky odkazujeme pomocí        èíslo sloupce a èíslo øádku

15.        Makra Excelu se píší v jazyce:        visual basic

16.        Mùžeme skrýt pouze jednu buòku v Excelu?        ne

17.        Zkopírujeme-li buòku s odkazem =$A1 o dva øádky dolù a jeden sloupec vpravo        $A3

18.        Automatickou zmìnu vzhledu buòky v závislosti na její hodnotì docílíme pomocí        pomocí podmínìného formátování

19.        Zamkneme-li sešit, mùžeme mìnit obsah buòìk        zamèených i odemèených buòek

20.        Nacházíme-li se uvnitø seznamu a klikneme-li na tlaèítko setøídit na panelu nástrojù, pak        setøídí se v rámci seznamu (celý seznam podle sloupce)

21.        Chceme-li zobrazit skrytý øádek, musíme vybrat        øádek nad i pod vybrat

22.        Chceme-li ukotvit první dva øádky a první dva sloupce, musíme se nacházet v buòce        C3

23.        Ke grafickému zvýraznìní buòìk na které se odkazuje vzorec v buòce použijeme        závislosti vzorcù

24.        Chceme-li pomocí rozšíøeného filtru zkopírovat data z Listu1 na List2        musíme se nacházet na listu 2

25.        Rovnici "sin(x) + cos(y)" odpovídá v excelu zápis        #NAME?

26.        Mùžeme v excelu provádìt výpoèty s maticema?        ano

27.        Chceme-li vytiskount jen èást listu, pak musíme        nastavit oblast tisku

28.        Mùžeme za pomocí excelu vytvoøit tøí rozmìrnou tabulku?        ano

29.        Vložíme-li øádek dovnitø oblasti na kterou se odkazuje nìjaký vzorec, pak se odkaz        upraví

30.        Souhrny mùžeme provádìt pouze pro sloupce obsahující        jakékoliv hodnoty

31.        Chceme-li si pøipravit sady rùzných hodnot bunìk použijeme k tomu        správce scénáøe

32.        Øady v grafu mohou být tvoøeny        øádky i sloupci

33.        Potøebujeme-li optimalizovat urèitou rovnici, použijeme k tomu nástroj        øešitel (je na: nástroje -> øešitel)

34.        Funkce sdílení sešitu umožòuje        souèasnou práci více lidí na 1 sešitu

35.        Skryjeme-li sloupec s buòkou, na kterou se odkazuje jiná buiòka        nic se nestane

36.        Chceme-li zabránit zmìnì dat v sešitu        zamknem listy

37.        Mùže být následující odkaz "=muj_seznam" platným odkazem?        ano - pokud je definován název

38.        Mùžeme mìnit uspoøádání listù?        ano - pokud není sešit zamèen

39.        Cyklický odkaze je odkaz, kdy        když buòky tvoøí kruh

40.        Cyklický odkaz mùže být tvoøen nejménì        nejménì 1 buòkou

41.        Je-li v sešitu cyklický odkaz, pak        sešit se automaticky nepøepoète

42.        Mùže být text v buòce zalomen do více øádkù?        ano

43.        Mùžeme v excelu zpracovávat data, která nejsou pøímo uložena v daném sešitu?        ano

44.        Chceme-li se odkázat na hodnotu ve slouèených buòkách, musíme se odkazovat na:        na levou horní

45.        Zmìníme-li styl, zmìní se vzhled        vzhled bunìk, které používají styl.

46.        Odstraníme-li buòku, na která je souèástí nìjakého odkazu, pak        odkaz bude neplatný

47.        Lze v excelu vybrat nesouvislou oblast bunìk?        kombinace klávesnice (Ctrl) a myši

48.        Odstraníme-li z listu sloupec, pak        poèet sloupcù se nezmìní

49.        Chceme-li vytvoøit souhrny, data musí být        setøídìná

50.        Chceme-li spojit jeden èi více øetìzcù, použijeme operátor        ano

 

 

 

51.        Lze pro buòku nastavit vlastní formát zobrazení        ano

52.        Nacházíme-li se uvnitø seznamu, pak na jeho první øádek se dostaneme pomocí        ctrl + šipka

53.        Na první neukotvenou buòku se dostaneme pomocí kombinace kláves        ctrl + home

54.        Pomocí kombinace kláves Ctrl+Home se dostaneme vždy        na 1. neukotvenou buòku

55.        Nesouvislou oblast pomocí klávesnice        nelze vybrat

56.        Funkce SUMA patøí v Excelu mezi funkce        matematické

57.        Pøièteme li k datu kladné celé èíslo, pak        datum se zvìtší o požadovaný poèet bunìk

58.        Svislé zarovnání v buòce se projeví pouze pokud        výška buòky bude vìtší než text

59.        Objeví-li se v buòce po zadání vzorce znaky ######, zamená to        šíøka sloupce je malá

60.        Vytváøíme-li v Excelu graf, mùžeme ho vložit        na libovolný list v sešitu

61.        Mùžeme pøidat spojnici trentu ke všem typùm grafù?        nelze pøidat k nìkterým 2D a 3D grafùm

62.        Myslíte si, že by bylo možné provést souhrn na základì zmìn nìkolika sloupcù?        ano

63.        Microsoft Access je:        databázový program

64.        Microsoft Access je databáze:        relaèní

65.        Data jsou v Accessu uložena v        tabulkách

66.        Relace je vztah mezi        tabulkami

67.        Chceme-li zobrazit související data s více tabulek, použijeme k tomu        dotaz

68.        Typem dotazu v Accessu není        odpovídací

69.        Datový typ pole urèuje        vše uvedené

70.        Nový dotaz nelze vytváøet        zobrazení datový list

71.        Pole nebo skupinu polí jedineènì identifikující záznam v tabulce nazýváme        primární klíè

72.        Hodnoty v polích tvoøících primární klíè musí        musí být jedineèné

73.        Který z následujících datových typù nelze indexovat        objekt pole

74.        Referenèní integrita        omezuje data v podøízené tabulce

75.        Referenèní integritu lze zajistit pouze mezi poli        musí mít stejný typ a stejnou velikost

76.        Datová struktura, která urychluje vyhledávání a øazení v tabulkách se jmenuje        index

77.        Název pole nesmí obsahovat znak        !

78.        Data nelze do tabulky pøidávat pomocí objektu        sestava

79.        Chceme-li do Accessu naèíst externí data použijeme        import

80.        K zobrazení dat na formuláøi nelze použít        popisek

81.        Lze na jednom formuláøi zobrazit data z více tabulek?        ano

82.        Chceme-li automatizovat nìkteré operace, použijeme k tomu        makro

83.        Zajistíme-li referenèní integrita bez odstraòování souvisejících polí, pak        nelze pøidat do podøízené tabulky, když neexistují v nadøízené

84.        Mùžeme pomocí jednoho dotazu odstranit data z více tabulek najednou        ne

85.        Tìlo sestavy se tiskne        jednou pro každý záznam

86.        Chceme-li zajistit jedineènost hodnot v urèitých polích, pak        vytvoøíme index

87.        Chceme-li omezit hodnoty, které mùžeme zapsat do pole, pak        sestavíme ovìøovací pravidlo

88.        Køížový dotaz je ekvivalentem        kontingenèní tabulku

89.        Soubor databáze Access má pøíponu        MDB

90.        Každá tabulka v Accessu mùže obsahovat maximálnì        1 primární klíè

91.        Mùže být jedna tabulka souèástí více relací?        ano

92.        Mùže mít pole v tabulce v Accessu výchozí hodnotu?        ano

93.        Nezadáme-li hodnotu nìkterého pole v tabulce, pak bude obsahovat        výchozí hodnotu, nebude-li specializovana 0 (nula)

94.        S kolika databázemi mùžete najednou v jedné instanci Accessu pracovat?        jen 1

95.        Lze ruènì mìnit hodnotu pole s datovým typem Automatické èíslo        ne - nelze

96.        Chcete-li vytvoøit novou tabulku na základì dat z jiné tabulky, použijete        vytváøecí dotaz

97.        Podmínky uvádìné v dotazu na jednom øádku jsou spojeny logickým operátorem        and

98.        Podmínky uvádìné v dotazu ne rùzných øádcích jsou spojeny logickým operátorem        or (èes. nebo)

99.        Provede-li se nìkterý z akèních dotazù (Aktualizaèní, ...), lze akci vrátit zpìt?        nelze

100.        Vytváøíme-li novou sestavu v Accessu, mùžeme zobrazovaná data seskupovat?        ano

101.        Je možné v rámci jednoho makra spouštìt makro jiné?        ano

102.        Microsoft PowerPoint je program pro:        prezentace

103.        Je možné prezentaci vytvoøenou v PowerPointu prezentovat na Internetových stránkách        ano lze

104.        Budete-li chtít vytvoøit prezentaci pro pøedstavení nového produktu použijete        power point

105.        Microsoft FrontPage je program pro:        na tvorbu internetových stránek

 

Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky pocitace

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.